Stoly

Stoly

Prvé čo budete vidieť na systému BlackSheep sú stoly vašej prevádzky. Stôl môže mať následujúce stavy:

volný, bez účtu

obsadený, posledná objednávka bola pred menej ako 10 minút

posledná objednávka bola pred 10 až 15 minút

obsadený, posledná objednávka bola pred viac než 15 minút


Editovať stoly môžete pomocou tlačítka v ľavom hornom rohu.

Stlačením stolu a pohybom zmeníte polohu stola

Kliknutím na stôl sa objaví okno kde môžete nastaviť

 • velikosť a názov stolu.
 • či je stôl časový – používa sa napr. pre biliardové stoly, kde potrebujete účtovať časový rámec
 • po zmene stlačte Aktualizovať aby sa vaše zmeny premietli na obrazovku
 • Odstrániť skryje stôl z plochy

 

Back To Top

Predaj

Funkcie

Denná uzávierka

Denná uzávierka sa robí každý deň po skončení aktuálnej smeny. Po vykonaní dennej uzávierky sa už nedajú blokovať fiškálne bločky ten deň.

Výnimka je “vynútená denná uzávierka”, keď daná smena presahuje deň kedy bola smena otvorená, tzn. končí po polnoci. V tomto prípade sa musí vykonať denná uzávierka po polnoci a otvoriť nová smena aby sa mohlo blokovať na fiškálny modul. Ujistite sa že máte nastavené druhé otvorenia dňa vo fiškálnom module.

Back To Top

Intervalová uzávierka

Intervalová uzávierku môžete vytlačiť pomocou buttonu:

Nastavte dátumy Od a Do a s pomocou Checkboxu Súhrnná môžete vytlačiť stručnú alebo detailnú uzávierku.

Back To Top

Manažerské nástroje

Manažerské nástroje

V menu manažerské nástroje nájdete volby na:

 • Používatelia
 • Zariadenia
 • Predajné položky
 • Predajné skupiny
 • Zľavy
 • Infotexty
 • Reporty

 

Back To Top

Používatelia

Tu môžete nastaviť užívateľov systému BlackSheep POS.

 

Pridať užívateľa

 1. Zvolíte pridať 
 2. Vyplníte meno
 3. Zvolíte triedu, ako manažér alebo čašník
 4. Pole Heslo sa používa len pre NFC alebo magnetické karty, teraz môžete načítať novú kartu a pole sa vyplní automaticky kódom karty
 5. PIN je 4 miestne heslo pre klasické prihlasovanie cez monitor
 6. Ak chcete sledovať presnejšie náklady vašej prevádzky, vyplnte tiež Sadzbu, ktorá potom ukáže aké náklady máte na personál cez docházku
 7. Zaškrtnete aktívne aby nový užívateľ sa mohol prihlásiť
 8. Stlačiť Pridať

Editovať: Označte daného používateľa v tabulke a v pravom panelu po editácii zvolíte Uložiť.

Deaktivovať alebo vymazať užívateľa

Ak potrebujetet vymazať užívatela z rôznych dôvodov – ktorý už má záznamy buď v predaji alebo v dochádzke – musíte najprv označiť v tabulke a odškrtnút políčko aktívne. Ak záznamy nemá, môžete cez horný button Vymazať.

Práva užívateľov

Po označení daného usera v tabulke môžeme nastaviť individuálne práva pre každého užívateľa.

Zvolíme prednastavené vlastnosti z dropdownu, ako napr. čašník (môže len objednávať) alebo predavač (môže aj platiť účty) a nastavíme presné práva ako storná apod. Uložíme cez tlačítko Uložiť.

Vlastné a iné: znamená práva pre vlastný alebo cudzí účet, ak mám povolené Iné objednávky, znamená to že môžem doobjednávať na účet vytvorený iným užívateľom.

Back To Top

Zariadenia

Na obrazovke zariadenia manažujeme všetky aktívne prvky prevádzky, ako POS terminály, bonovacie tlačiarne, server a handheld telefóny a tablety. Rád vám pomôžeme s nastavením, prosím nerobte zmeny ak neviete čo robíte, v dôsledku môže prestať dané zariadenie fungovať správne.

Test bonovacej tlačiarne

Ak máte problém s tlačou objednávok, tu si môžete otestovať či zariadenie vôbec funguje a či sa nenastala neaká chyba.

 1. Zvolíte danú tlačiareň z dolnej tabulky
 2. Stlačíte Test printer button pravo 
 3. Ak je nastavené správne, vytlačí sa testovací hárok

Back To Top

Predajné položky

Sekcia POS je spoločná pre sklad a POS, kde ju nájdeme v manažérskych nástrojoch.

Táto časť slúži na manažovanie predajných položiek, cenotvorbu predajných položiek a vytváranie receptúr.

Pre vytvorenie predajnej položky je potrebné:

 1. stlačiť tlačidlo pridať položku
 2. zadáme meno položky, toto meno sa bude zobrazovať na kase a bude na vytlačenom účte
 3. zaradíme ho do skupiny
 4. vyberieme mód prílohy: povinná, nepovinná, nepovolená
 5. stlačíme aktívna ak chceme aby sa zobrazila na kase
 6. v sekcii cena zadáme predajnú cenu.
 7. na konci stlačíme pridať ako nové v prípade ak vytvárame novú položku, a uložiť v prípade ak modifikujeme existujúcu predajnú položku.

Ďalšie možnosti nastavenia:

Farba predajnej položky – nám umožní lepší prehľad na obrazovke ak máte v danej skupine viac položiek. S pomocou Color-Pickeru môžete vybrať z 20 predurčených farieb.

Pod položka – odsadí takto označené predajné položky na obrazovke, praktické keď chcete mať trošku iný typ produktu v tej istej skupine ale ešte na tom istom screenu, ako napr: omáčky pre steaky.


Prílohy

Ak nastavíte Povinnú alebo Voliteľnú prílohu, musíte nastaviť ktoré prílohy sa majú zobraziť ak sa dané jedlo objednáva.

 1. Zvolím pridať cez button 
 2. Aplikácia sa dostane do Príloha mode, znamená to že pravý editovací panel ja zamknutý na danú položku
 3. Vyberte položky po jednom v hlavnej tabuľke, pridajú sa ako príloha k jedlu.
 4. Máte možnosť pridať celú zvolenú skupinu cez button 
 5. Následne potvrdiť cez tlačítko Uložiť

Pre zrýchlenie práce s prílohamy, môžete dané prílohy aj kopírovať pre ďalšie jedlá:

 1. Stlačte tlačítko s ikonou kolečka, otvorý sa dropdown kde zvolíte Kopírovať
 2. Označíte iné jedlo a zase cez ten istý button zvolíte Vložiť
 3. Takto sa vám kopírujú tie isté prílohy, následne potvrdiť cez tlačítko Uložiť

Pozn. prílohy si môžete zvoliť pri objednávke pomocou tlačitka 

Back To Top

Skupiny

Na obrazovke Skupiny môžeme manažovať hlavné- a podskupiny pre predajné položky.

 1. Vytvoríme najprv hlavnú skupinu cez tlačítko Pridať. Pridá sa nový riadok Skupina
 2. Označíme dvojklikom daný riadok, a môžeme editovať na ľubovolný názov
 3. Po označení hlavnej skupiny môžeme pridávať podskupinu, s pomocou buttonu Pridať nad pravej tabulky
 4. Vyplníme názov a zvolíme hlavnú skupinu cez dropdown
 5. Začiarkneme Aktívne ak chceme aby sa skupina zobrazovala pri objednávke
 6. Následne zvolíme Pridať ak sa jedná o novej skupine alebo Uložiťak robíme zmeny už pre existujúcu skupinu.

Pozn: po zmenách skupín treba stlačiť Obnoviť na obrazovke Predajné položky aby sa naše zmeny sa načítali.

Back To Top

Zľavy

Tu nastavíte počet a výšky jednotlivých zľiav.

 1. Po stlačení Pridať vyplníte názov zľavy
 2. Ak bude zľava Fixná zadáte aj percentuálnu hodnotu.
 3. Ak nebude fixná, takže ľubovolná – užívateľ zvolí zľavu sám pri platení účtu
 4. Následne Pridáme alebo Uložíme zľavu

Back To Top

Infotext

Infotexty slúžia ako informačné bločky pre bonovacie tlačiarne pri objednávke.

 1. Pridáme cez tlačítko Pridať
 2. Vyplníme názov infotextu
 3. Zaškrtneme Aktívne 
 4. Vyberieme hlavné skupiny ak chceme aby sa infotext zobrazoval pre danú skupinu
 5. Následne Pridáme alebo Uložíme

pozn: Infotexty môžete pridávať pri objednávke cez tlačitko 

Back To Top

Receptúry

Recepúry pridávaťe na obrazovke Predajné položky, po označení danej položky v pravej časti vidíte Recept. Ak dana položka ešte nemá vytvorenú receptúru, tak sa nám zobrazí len button Pridať

 1. v sekcii recept je možné pridať receptúru na predajnú položku, na základe ktorej bude systém odťažovať pri predaji položky zo skladu. Táto funkcia je prístupná len už pre existujúcu položku – novú položku najprv pridajte, potom následne editujte
 2. stlačíme plus pre novú receptúru alebo editovať  pre zmenu. Zobrazí sa nám nové okno v ktorom je možné vytvárať receptúru
 3. zadáme názov receptúry a vyberieme skupiny receptúr
 4. zadáme počet porcií na ktoré robíme receptúru
 5. vyberieme skladovú kartu alebo receptúru, ktorá má byť v receptúre
 6. zadáme sklad z ktorého sa má daná položka odťažovať
 7. zadáme počet a jednotku a stlačíme pridať.
 8. na konci procesu stlačíme uložiť, zavrie sa nám okno a receptúra je priradená k predajne položke.

Ak sme spravili  všetko správne vidíme pridanú receptúru na predajnej položke.

V prípade ak potrebujeme vytvoriť receptúru, ktorá nie je priamo naviazaná na predajnú položku stlačíme tlačidlo Receptúry.

Zobrazí sa nám obrazovka v ktorej možeme vytvárať a manažovať receptúry.

 

Back To Top